پاييز تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

پاييز: تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی استفاده از نسخه جعلی سند 2030 اوج بی اخلاقی مخالفان دولت / نجفی

محمد علی نجفی وزیر پیشین آموزش و پرورش و متخصص این عرصه جهت نخستین بار به تحلیل سند جنجالی 2030 پرداخت. مشاور مدیر جمهوری ضمن بیان دلایل و اهداف تدوین این سند گ

استفاده از نسخه جعلی سند 2030 اوج بی اخلاقی مخالفان دولت / نجفی

نجفی: استفاده از نسخه جعلی سند 2030 اوج بی اخلاقی مخالفان دولت

عبارات مهم : آموزش

محمد علی نجفی وزیر پیشین آموزش و پرورش و متخصص این عرصه جهت نخستین بار به تحلیل سند جنجالی 2030 پرداخت. مشاور مدیر جمهوری ضمن بیان دلایل و اهداف تدوین این سند گفت: مخالفان دولت از این سند در ایام انتخابات به صورت حربه سیاسی استفاده کردند. به گفته نجفی توسل به این سند جهت بدنام کردن دولت اوج بی اخلاقی جریان سیاسی بود

به گزارش ایران، محورهای بیانات نجفی به شرح زیر است:

استفاده از نسخه جعلی سند 2030 اوج بی اخلاقی مخالفان دولت / نجفی

در سند2030 جهت توسعه ی پایدار17 نشانه مهم و 169هدف جنبی مشخص وهدف چهارم وپنجم تضمین آموزش با کیفیت ،فراگیرومادام العمر جهت همه ودستیابی به تساوی جنسیتی وتوانمندسازی زنان ودختران عنوان گردیده وبرآموزش به عنوان عامل موثردر رسیدن به اهداف سند باتاکیدبرحاکمیت واولویت ها وظرفیت های ملی ،تمامیت واستقلال ارضی کشورها وعدم تعارض با شاخصه های هرکشور لحاظ شده است است.

اینچئون کره جنوبی نیز با حضور 120 وزیر از 160 کشور با محوریت آموزش به عنوان مهم ترین نشانه وبه صورت کیفی،برابر ومادام العمر جهت همه بیانیه ای به وسیله یونسکو تهیه وتنظیم و آشنایی آموزش به عنوان مهمترین پیشران آموزش وپرورش ومحورتوسعه پایدارمدنظرقرار می گیرد.

محمد علی نجفی وزیر پیشین آموزش و پرورش و متخصص این عرصه جهت نخستین بار به تحلیل سند جنجالی 2030 پرداخت. مشاور مدیر جمهوری ضمن بیان دلایل و اهداف تدوین این سند گ

دکترنجفی بایادآوری این توصیه که آموزش یکی ازحقوق انسان ها جهت توانمند شدن است افزود:اختصاص لااقل 4تا6 درصدGDPکشورها به آموزش از اهداف 2030 است ودر سال 2017 به طور میانگین 5درصدGDP و 13.7درصد بودجه عمومی دولت ها به آموزش تخصیص داده شده است داشته که درایران از لحاظ تخصیص داده شده است بخش دولتی به 13.7 نزدیک ودر GDP کمتر می باشد.

مشاور رییس جمهور دربخش دیگری از سخنانش کم اطلاعی از محتوای سند 2030 درسطح جامعه و عدم تبیین مناسب این سند به وسیله وزارت آموزش وپرورش ودولت را از مواردی خواند که عمدتا دست آویز سوء استفاده ابزاری از این سند شده است است وگفت:اهمیت تساوی جنسیتی در آموزش که به یک مانع جدی در امرآموزش کشورها تبدیل شده است و سو ء استفاده از 246 میلیون دختر وپسر در داخل واطراف مدرسه در دنیا که بخش عمده ای دختران می باشند ولزوم احساس امنیت زنان ودختران موجب شد آموزش جامع جنسی مبتنی برآگاهی بخشی وپیشگیری منطبق بر پرسشها ملی ومحلی با تاکید براین که درآموزش، محتوا و…هیچ اضطراری وجود ندارد درسال 95 به صورت سندملی 2030 به وسیله یونسکو تهیه ودرآن در دوجا صرفا به صورت تنظیم خانواده اشاره شود.

معتقدم بسیاری از منتقدین هیچکدام از 4سند را(هزاره سوم،2030 شرکت ملل،بیانیه 2015اینچئون و سندملی یونسکو) رانخوانده وسوءاستفاده ای که از عنوان سند شد حاکی از بی اخلاقی بخصوص در هنگامه انتخابات بود.

استفاده از نسخه جعلی سند 2030 اوج بی اخلاقی مخالفان دولت / نجفی

*لازم به ذکر است در هیچ جای سند ادعاهای مطرح شده است در داخل مانند لزوم آموزش همجنسگرایی و خودارضایی و مسائلی از این دست وجود ندارد و حتی در کل سند یک بار هم چنین کلماتی نیامده است ولی در کشور عزیزمان ایران گروهی این پرسشها را ساخته و با سوءاستفاده از این واقعیت که اکثر مردم سند را نخوانده اند

واژه های کلیدی: آموزش | سیاسی | اخلاقی | یونسکو | استفاده | استفاده | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs